เกี่ยวกับเทศบาล
บุคลากรเทศบาล
ดาวน์โหลด
บริการประชาชน
บริการอื่นๆ
แนะนำลิงค์สำคัญ
 

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2553
เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

1. หลักการและเหตุผล

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ได้กำหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ต้องพัฒนาทั้ง 5 ด้าน ได้แก

(1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายสำคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่างๆ เป็นต้น

(2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานช่าง เป็นต้น

(3) ด้านการบริหาร ได้แหล่งท่องเที่ยวะเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น

(4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์การทำงาน การสื่อสารและสื่อความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น

(5) ด้านศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง จึงได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 2553 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร และเป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม ของบุคลากรเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง อันจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการบริการประชาชนอย่างแท้จริง

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรของ อบต.ท่าหลวง

3. เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรของ อบต.ท่าหลวง

3. เป้าหมาย

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง อันประกอบไปด้วยพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทุกคนได้รับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกคน

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลเขาสวนกวางทุกคน ที่ได้เข้ารับการพัฒนา การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

4. ขั้นตอนการดำเนินการ

1.การเตรียมการและการวางแผน
1.1 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
1.2 พิจารณาเหตุผลและความจำเป็นในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์ดูว่าผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน สมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
1.3 กำหนดประเภทของความจำเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัวและด้านคุณธรรมจริยธรรม

ต่อหน้าที่ 2 ถัดไป

ดาวน์โหลดแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ไทยรัฐ
คม ชัด ลึก
เดลินิวส์
มติชน
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
ผู้จัดการ
ฐานเศรษฐกิจ
BangkokPost
Tha Nation
ไทยโพสต์
ข่าวจาก อ.ส.ม.ท
สยามกีฬารายวัน
กีฬารายวันคิกออฟ
บ้านเมือง
เสรีรายวัน
สยามโครนิเคิล
แนวหน้า
สยามรัฐ
เชียงใหม่นิวส์
ไทยนิวส์เชียงใหม่
ประชาชาติ
เดอะเนชั่น คมชัดลึก
CNN
MSNBC
NBC
USA Today
The New York Times
Washington Post
WorldNetDaily
CBS SportsLine
Cnet News
American Online
Wired.com
ABCNews
China Today
JaPan Today
Yahoo News
Foxnews
Dallas News
Google News
twitter ข่าวสั้น
flickr ประมวลภาพ
flickr สไลด์โชว์ ภาพ
บล๊อก,บทความ
 
 
เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น Website: www.kaosuankwang.com
Webmaster: Email: info@kaosuankwang.com
Administrator: Email: admin@thailanddataserver.com